top of page

Disclaimer

Website Disclaimer sinds 17 mei 2021: Laatst aangepast 25 juni 2021

'When Wise Women Whisper' is een onderdeel van de Wise World Stichting. De voorwaarden van de disclaimer zijn van toepassing op deze website ‘WhenWiseWomenWhisper.com’ en alle andere websites en/of pagina’s die Wise World Stichting in beheer heeft, hierna te noemen ‘Websites’. Deze websites worden gekenmerkt door de footer onderaan waar staat dat de copyrights van de betreffende website behoren aan de Wise World Stichting (Wise World Stichting © / Wise World Foundation ©).

 

Algemeen

Door bezoek aan deze Websites en/of het gebruik van de op deze Websites aangeboden informatie en/of de door Wise World Stichting aangeboden diensten, verklaart u zich akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van deze disclaimer. Het bezoek en gebruik van deze website, is geheel vanuit uw vrije wil, op eigen risico en volledig in het besef dat enige uitkomst(en) volledig buiten de controle van Wise World Stichting liggen.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw e-mails te openen en te lezen zodat u op de hoogte bent van de inhoud van gemaakte afspraken en/of gedeelde informatie.

Gebruik van de Websites

De informatie die op deze Websites wordt gedeeld is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze Websites worden ontleend. Hoewel Wise World Stichting de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze Websites en daarbij gebruikt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan er niet gegarandeerd worden dat de Website vrij zijn van fouten of onvolkomenheden, of ononderbroken zal functioneren. Neem uw eigen verantwoordelijkheid voor uw welbevinden en gezondheid. Wise World Stichting aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele onjuistheden  in de aangeboden informatie en/of de tijdelijke onmogelijkheid om de Websites te raadplegen.

Data privacy

Wise World Stichting respecteert de privacy van bezoekers van de Websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Websites links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Wise World Stichting worden aanbevolen. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Wise World Stichting. Wise World Stichting aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze Websites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Wise World Stichting niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Wise World Stichting behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de Website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze Websites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wise World Stichting. U mag informatie op deze Websites wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Bij het deelnemen aan een event is het verboden om zelf op te nemen, te filmen of bepaalde aspecten te repliceren, inclusief de inhoud van het event zelf.

Bij het delen op sociale media van quotes van deze Websites, wordt u geacht de link van de betreffende website op te nemen in het bericht. Een quote is een exact woordelijk overgenomen stukje tekst en nooit langer dan 3 zinnen.

Sociale media

Op de Websites zelf staan de links naar de officiële Wise World Stichting sociale media pagina’s. Elke andere pagina’s op sociale media platformen zijn geheel niet geconnecteerd met Wise World Stichting en hun werk. Elke niet-officiële sociale media-pagina die u bezoekt of waaraan u deelneemt, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar van die pagina. De inhoud van, inclusief materialen, en informatie op, enige niet-officiële sociale media-pagina’s is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar van die pagina. Alle transacties die u aangaat met een derde partij die wordt vermeld op een niet-officiële sociale media-pagina die beweert te zijn gekoppeld aan de Wise World Stichting of haar Websites, zijn uitsluitend tussen u en die derde partij.

Wijzigingen

Wise World Stichting behoudt zich het recht voor deze disclaimer en de op of via deze Websites aangeboden informatie, te allen tijden te wijzigen zonder hiervan aankondiging te doen. Eventuele wijzigingen zijn met onmiddellijke ingang van kracht. Het is aanbevolen om regelmatig na te gaan of de op of via deze Websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Medisch en therapeutisch

Wise World Stichting biedt via haar Websites enkel informatie aan. Elke verandering in uzelf gebeurt volledig volgens uw eigen mogelijkheden. Eventuele getuigenissen op de Websites en sociale media vormen geen garantie, indicatie of voorspelling van een bepaald resultaat. Uw acties, keuzes en beslissingen (of het ontbreken daarvan) zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid. Raadpleeg een gekwalificeerde professional met betrekking tot alle praktische, medische, juridische, financiële, zakelijke, psychologische of emotionele problemen die u mogelijk heeft.

Restitutiebeleid

Alle donaties zijn definitief. Er is geen restitutie en er worden geen uitwisselingen, overboekingen of kredietregelingen gedaan. Elke uitzondering op deze regel is geheel naar goeddunken van Wise World Stichting. Het is uw verantwoordelijkheid om uw financiële situatie te kennen en hiermee rekening te houden bij het doen van een eventuele donatie.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Wanneer Wise World Stichting vermoed dat een donatie gelinkt is aan het witwassen en/of financieren van terrorisme, dan is het verplicht deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties direct te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland.

Cookies

Wanneer u deze Websites gebruikt, worden kleine bestanden, ook wel cookies genoemd, op uw apparaat geplaatst om informatie te verzamelen over uw online activiteit. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de Websites te optimaliseren.

Toepasselijk recht

Op deze website, de disclaimer en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen uit hoofde van of in verband met de disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Tropical Leaves
bottom of page